Pročišćavanje otpadnih voda zbog zaštite okoliša ključan je zahtjev

Opskrba čistom vodom je ključni uvjet za zdravlje društva. Odličan smo partner počevši od gradnje malih, pojedinačnih crpnih stanica, pa sve do velikih vodoopskrbnih sustava gdje svojom širokom paletom znanja i tehničkih rješenja preuzimamo odgovornost za cjelokupni projekt, projektiranje, vođenje projekta, puštanje u pogon i održavanje cijelog sustava s ciljem bolje koordinacije pri izradi postrojenja, optimizacije sustava i uštede električne energije.
Polovica svih otpadnih voda je gradska otpadna voda. Količina otpadnih voda u svijetu se nastavlja povećavati i pročišćivanje otpadnih voda zbog zaštite okoliša postaje ključan zahtjev za sve lokalne vlasti. Zbog toga nudimo provjerene tehnologije pri obradi otpadnih voda. Naša rješenja vode brigu ne samo o što boljem pročišćavanju otpadnih voda nego i o energetskoj efikasnosti i uštedi električne energije prilikom rada sustava za pročišćivanje. Spremni smo za svakog investitora izraditi postrojenje koje u potpunosti udovoljava njegovim zahtjevima.


Sustavi vodoopskrbe, odvodnje, navodnjavanja i pročišćavanja voda

Optimizacija potrošnje električne energije i količine iscrpljene vode

Na području vodoprivrede imamo dugogodišnje iskustvo u implementaciji:

  • Crpnih stanica za pitku vodu sa pripadajućim vodospremama i cjevovodima
  • Crpnih stanica za otpadnu vodu sa pripadajućim kolektorima i retencijama
  • Crpnih stanica za navodnjavanje i odvodnjavanje (melioracijske, rješavanje zaobalnih voda)
  • Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Projektiramo i isporučujemo elektroenergetsku opremu za napajanje crpnih stanica. Prvenstveno transformatorske stanice, sklopna postrojenja srednjeg i niskog napona, elektroagregatska postrojenja te motorne pogone, SN i NN opremu, crpke i opremu po bunarskim zdencima ali i sustave procesnog upravljanja, automatike, daljinskog vođenja Končar KET-ov SCADA sustav ProzaNET.

Prisutni smo na domaćem i međunarodnom tržištu posebice u zemljama sjeverne Afrike i Bliskog istoka (Egipat, Alžir, Irak) gdje smo isporučili motore i motorne pogone ukupne snage preko 400MW, istovremeno sudjelujući u realizaciji kapitalnih crpnih stanica na području RH (na području Rijeke i Zagreba).

Značajni projekti

Rekonstrukcija elektrostrojarske opreme precrpne stanice Remete

Precrpna stanica Remete je važan objekt u sustavu vodoopskrbe grada Zagreba. Radovi vezani uz kompletnu rekonstrukciju su završeni te je objekt predan naručitelju radova, Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Zagreb. Ugovoreni opseg je uključivao zamjenu dotrajale opreme, što uključuje dvije crpke kapaciteta Q=125l/s, visine dizanja H=95m, kompletnog sustava napajanja i upravljanja te građevinsku rekonstrukciju objekata. Tijekom rekonstrukcije i zamjene opreme koja je trajala nepunu godinu dana, precrpna stanica cijelo je vrijeme bila u funkciji zahvaljujući pomnom planiranju rekonstrukcije te noćnom radu kada je to bilo potrebno.
Postrojenje je u pušteno u rad čime je Grad Zagreb dobio sigurniju i moderniju precrpnu stanicu, što doprinosi kvalitetnijoj vodoopskrbi svih građanki i građana Zagreba.

Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda Siska

Značaj projekta odnosi se na činjenicu da je sustav grada Siska povezan i spojen s UPOV-om (Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda), ali je ojačan i oborinski dio cijelog sustava kako bi se pružio veći stupanj zaštite od poplava u užem dijelu grada. Korištene su najnovije tehnologije zaštite građevinskih jama jer su se pojedine crpne stanice radile na dubinama ispod 10 metara, upotrebljavana je tehnologija mikrotuneliranja kako bi se veliki kolektori i kabeli uspješno položili ispod rijeka i željezničkih kolosijeka. Izgrađene su ili rekonstruirane tri velike crpne stanice, tri pripadajuće transformatorske stanice, ugrađeno je 18 pumpi s frekventno reguliranim motorima ukupne snage 1,3 MW, pripadajuća tehnološka oprema za odvajanje grubog i sitnog otpada u stanicama te je položeno 8,6 km kanalizacijske mreže, 25 km srednjenaponskog kabela, 5 km optičke mreže i drugo.

Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava grada Vrgorca

U svrhu modernizacije sustava izvršena je zamjena postojećih dotrajalih crpnih agregata novim agregatima renomiranih svjetskih proizvođača, zamijenjena su kompletna elektroenergetska postrojenja, postavljena je kompletno nova armatura u strojarnicama stanica uz građevinsku sanaciju samih objekata. Svi objekti obuhvaćeni ovim projektom su realizirani za u potpunosti automatski rad. Crpni agregati su upravljani preko frekventnih regulatora u svrhu postizanja optimalnih uvjeta između potrošnje električne energije i količine iscrpljene vode, vodeći računa o kapacitetima i naprezanjima cjevovoda te dotoku vode koja se crpi. Značajan naglasak se stavljen na potrošnju električne energije tako da stanice u automatskom režimu rada tijekom dana, odnosno za vrijeme više tarife električne energije samo nadopunjuju pripadne vodospreme, a u noćnim satima, odnosno za vrijeme niže tarife se vodospreme pune na maksimalni nivo.
Rekonstrukcijom vodoopskrbnog sustava grada Vrgorca, uz osiguranje pouzdane opskrbe pitkom vodom krajnjih potrošača, najveći napredak se vidi u uštedi električne energije, odnosno potrošnja električne energije, uz povećane količine iscrpljene vode, za isto razdoblje prethodnih godina je znatno smanjena nakon modernizacije sustava.