Izgradnja sunčane elektrane Vis (3.5 MW)

30/06/2020

Izvršen tehnički pregled sunčane elektrane Vis

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) potpisao je 2019. ugovor za izgradnju sunčane elektrane (SE) Vis s Investitorom Končar Obnovljivi izvori. Lokacija elektrane je na brdu Griževa glavica, 3.6 km jugozapadno od grada Visa.

Opseg radova je, po sistemu ključ u ruke, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, izvođenje građevinskih radova pripreme terena, temeljenja i montaže nosivih konstrukcija, montaža i puštanje u pogon fotonaponskih modula, razvoj, isporuka, montaža te puštanje u rad pretvarača KON SOL, isporuka preostale opreme do uključivo SCADA sustava PROZA NET te konačno priključak elektrane na susretno postrojenje TS 35/10 kV Vis.

Ovo je prva neintegrirana sunčana elektrana koju projektira i izvodi Končar. U realizaciji projekta pored KET-a sudjelovala su i sljedeća Končareva društva Elektronika i informatika, Institut za elektrotehniku te Aparati i postrojenja.

SE Vis je fotonaponska elektrana sa 11200 modula pojedinačne snage 340 Wpp i pet KON SOL pretvarača (razvijeni u društvu KONČAR Elektronika i informatika u suradnji sa KONČAR – Institutom za elektrotehniku) svaki snage 720kW i izlaznog napona 10(20) kV. Posebnost Končarevog rješenja je spajanje elektrane na distribucijsku mrežu direktno iz KON SOL pretvarača te povezivanje u niz pretvarača putem SN voda čime se ukida potreba za dodatnom trafostanicom na lokaciji elektrane i smanjuju gubici u transformaciji energije. Ukupna površina na kojoj je smješten objekt je 5,5 ha, a duljina trase kabela od elektrane do TS Vis 35/10 je 5 km.

Tehnički pregled objekta uspješno je proveden 30.06.2020.