Proizvodnja

Jedno od naših važnijih poslovnih područja je inženjering djelatnost u izgradnji i obnovi objekata i postrojenja za proizvodnju električne energije.
Vlastitim razvojem te gospodarskom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima ovladali smo svim potrebnim znanjima za pružanje kompletne usluge inženjeringa u gradnji i opremanju hidroelektrana, termoelektrana i obnovljivih izvora energije.
Svoju inženjering djelatnost u području proizvodnje električne energije naslanjamo na proizvode primarne (generatori, transformatori, sklopni aparati) i sekundarne elektroopreme (uzbudni sustavi, mjerni, zaštitni i regulacijski uređaji, komandne ploče, sustavi automatskog upravljanja) iz proizvodnog programa grupe KONČAR, ali i drugih poznatih svjetskih proizvođača.


Hidroelektrane

Energija budućnosti

S više desetljeća iskustva u elektroenergetskoj industriji i s mnogobrojnim svjetskim referencama, prepoznati smo kao renomiran i pouzdan partner na izgradnji i obnovi hidroelektrana.

Po  principu  “ključ u ruke” uspješno realiziramo projekte izgradnje novih hidroelektrana, te obnovu, modernizaciju i nadogradnju postojećih. Naša su rješenja uvijek vrhunska.

 

Značajni projekti

Revitalizacija kapitalne opreme HE Kamburu

Projektom je obuhvaćeno projektiranje, izrada, isporuka, nadzor radova te ispitivanje i puštanje u pogon za rehabilitaciju generatora, rehabilitaciju 2x60 t kranske dizalice, zamjena 0,4 kV podrazvoda, 11 kV oprema u generatorskom zvjezdištu i na vanjskom rasklopnom postrojenju te turbinsku opremu za kupca KenGen (Kenya Electricity Generating Company ltd.

Končar je 1975. godine za HE Kamburu isporučio i pustio u pogon tri vertikalna generatora s uzbudnim sustavima, opremu za automatsku regulaciju napona i demagnetizaciju te tri komandne ploče za automatsko pokretanje, kontrolu i zaustavljanje uz ostalu pripadajuću opremu te je revitalizacija potvrda kontinuiteta uspješnosti.

Ovaj projekt korak je dalje prema našoj većoj prisutnosti u Africi, gdje već imamo brojne reference.

Rekonstrukcija HE Zakučac

HE Zakučac je najveće je postrojenje na slivu rijeke Cetine, a po instaliranoj snazi i po mogućoj proizvodnji električne energije najveća je hidroelektrana u Hrvatskoj (4x160 MVA).
Za HE Zakučac projektiramo i isporučujemo novu elektroopremu i sustave: sustave upravljanja i zaštite agregata, zajedničkih pogona i rasklopnih postrojenja te sustave monitoringa agregata, rasklopne opreme i transformatora te izvodimo sve radove na izgradnji novog visokonaponskog rasklopnog postrojenja.

Koordiniramo i vodimo demontažu postojeće opreme, montažu, ispitivanje i puštanje u pogon nove opreme i sustava, obuku osoblja za rad s novom opremom i sustavima, te poslove glavnog inženjera gradilišta i koordinatora završnih ispitivanja.

Izgradnja HE Brežice

Ovaj izuzetno složen višenamjenski projekt, osim proizvodnje električne energije, ima za cilj i infrastrukturno uređenje, uređenje vodotoka, zaštitu od poplava, zaštitu i podizanje podzemnih voda te povećanje zaliha pitke vode. HE Brežice je četvrta elektrana u lancu, s ukupnom nazivnom snagom od 45 MW i protokom od 500 m3/s. To je elektrana protočno- akumulacijskog tipa, s tri kaplan vertikalna agregata. Planirana godišnja proizvodnja HE Brežice je 161 GWh.
Radovi konzorcija tvrtki KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) i Litostroj Power i uključivali su isporuku elektrostrojarske opreme za izgradnju nove Hidroelektrane Brežice, montažu, ispitivanja i puštanja u pogon proizvodnih jedinica s pomoćnom opremom.
Isporučili smo tri generatora maksimalne trajne radne snage od 21,5 MVA sa sustavima
uzbude i monitoringa agregata, a sva oprema je proizvedena u društvima KONČAR grupe.


Termoelektrane

Rekonstrukcije TE

Termoelektrane,  obnova i modernizacija postojećih, te opremanje novih termoelektrana elektroopremom, sljedeće je važno područje naših aktivnosti u opremanju objekata za proizvodnju električne energije.

Posjedujemo znanja i iskustva za samostalno izvođenje inženjering radova na kompletnoj elektroopremi termoelektrane, uključujući generator i njemu pripadajuće električne podsustave.

Uspješno projektiramo, isporučujemo, ugrađujemo i puštamo u rad: generatore, sustave uzbude, energetske i mjerne transformatore, sustave oklopljenih sabirnica, elektromotorne pogone, srednjenaponska rasklopna postrojenja , sustave upravljanja i električne zaštite, sustave izmjeničnih i istosmjernih pomoćnih napajanja za termoelektrane.

Značajni projekti - Termoelektrane

TE Plomin 2

Realizirali smo sve aktivnosti vezane za izgradnju električnih postrojenja ро načelu "ključ u ruke". Glavna ugrađena elektrooprema: generator, energetski i specijalni transformatori, mjerni transformatori, oklopljeni vodovi, sklopna postrojenja visokog, srednjeg i niskog napona, sklopni aparati svih naponskih razina, elektromotori visokog i niskog napona, ispravljači, mjerni i zaštitni uređaji su proizvodi društava KONČAR grupe.

Implementirali smo sustav upravljanja i nadzora elektroenergetskim postrojenjem koji je odvojen je i neovisan о sustavu upravljanja tehnološkim dijelom Ьloka (kotao, turЬina itd.)

Nakon završetka izgradnje elektrane održavamo elektroopremu , postrojenja i sustave koje smo isporučili i ugradili kroz aktivnosti preventivnog i korektivnog održavanja.

TE-TO Osijek - Rekonstrukcija vlastite potrošnje električne energije

Ovim projektom rekonstruirano je vlastite potrošnje električne energije, i to po načelu "ključ u ruke", čime je radni vijek predmetnog postrojenja produžen za idućih 20-25 godina.
Projektom je obuhvaćeno: projektiranje, proširenje postrojenja 110kV uz ugradnju pripadajuće sekundarne opreme u zgradu vlastite potrošnje; rekonstrukcija 35 kV postrojenja, izrada i ugradnja novog 6,3 kV postrojenja, isporuka i ugradnja opreme u 0,4 kV postrojenje te građevinski radovi.

Implementirali smo sustav nadzora, mjerenja, zaštite, upravljanja i mjerenja kvalitete električne energije uz isporuku i ugradnju ostalih sustava

TE-TO Zagreb - blok L

Projekt izgradnje novog kombi-kogeneracijskog postrojenja - Blok L uključivao je isporuku elektroopreme proizvedene u društvima KONČAR grupe te radove montaže, ispitivanja i puštanja u pogon gdje smo bili voditelj projekta.
Ovako zahtjevan posao iziskivao je koordinaciju i usku suradnju svih sudionika u projektu.
Puštanjem postrojenja u rad bitno je povećana sigurnost opskrbe Zagreba električnom energijom, stanovništva istočnog dijela grada i toplinom za grijanje te industrijskih postrojenja tehnološkom parom uz ekološki doprinos korištenjem prirodnog plina. Postrojenje je među prvim industrijskim objektima istočnog dijela priključeno na gradski sustav za pročišćavanje
otpadnih voda.


Obnovljivi izvori energije

Doprinos zaštiti okoliša i povećanju energetske održivost sustava

Kod sve većih razmjera utroška energije i trošenja zaliha fosilnih goriva, kao pozitivan odgovor na:

 • ekološki prihvatljive izvore energije,
 • doprinos stabilizaciji klimatskih uvjeta,
 • doprinos sigurnosti opskrbe energijom i povećanju proizvodnje “zelene energije”

imamo rješenja i iskustvo za obnovljive izvore energije:

 • biomasa
 • solarna fotonaponska energija,
 • energija vjetra.

Poseban naglasak na ovim projektima je objedinjavanje elektroenergetike, instrumentacije i upravljanja u jedinstvenu tržišnu ponudu po principu kompletnosti funkcionalnosti. Naručitelju pružamo punu podršku u području elektroenergetike, instrumentacije, upravljanja i opće električne instalacije te rješavanje pitanja priključenja elektrane na elektroenergetsku mrežu.

Naša turn-key rješenja za kogeneracije na drvnu masu daju odgovore na sve tehničke specifičnosti i uključuju:

 • Projektnu dokumentaciju (glavni projekt, izvedbeni projekt, elaborati potrebni za priključak elektrane na mrežu, izrada hook upova za instrumentaciju))
 • Isporuku opreme: SN postrojenje sa relejnom zaštitom (35 kV, 20 kV), glavni i pomoćni NN razvod (400 VAC),                        pomoćno 110 VDC napajanje, blok transformatori i transformatori vlastite potrošnje,                                                            pretvarači frekvencije i napona
 • Instrumentaciju:  mjerenje procesnih veličina vode i pare (temperatura, tlak, protok, razina) , analizatori kisika, mjerni        instrumenti, armatura
 • Upravljanje i regulaciju: redundantna SCADA i PLC s kompletnim nadzorom i zaštitom kotla
 • Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u pogon

Sustav upravljanja i nadzora koji implementiramo je integracijska platforma

PROZA NET: http://koncarkethr.lin61.host25.com/upravljacki-centri/it-rjesenja/

 

 

 

Značajni projekti

BETO Sisak

BETO Sisak kao pogonsko gorivo koristi, ekološki prihvatljivo i CO2 neutralno gorivo – drvnu biomasu. Kogeneracijsko postrojenje BETO Sisak se temelji na kondenzacijskoj parnoj turbini s jednim reguliranim oduzimanjem pare za industrijsku primjenu.

BETO Slatina

Izveli smo radove na izgradnji kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu BETO Slatina. Nakon realizacije sličnih postrojenja u Slavonskom Brodu, Sisku, Osijeku, Glini, Đakovu ovo je šesti projekt u nizu iz područja distribuirane proizvodnje odnosno kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu. Opseg radova je, po sistemu ključ u ruke, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u pogon srednjenaponskog postrojenja elektrane, priključak elektrane na susretno postrojenje TS 110/35/10 kV Slatina II uključujući i problematiku odvajanja distribuiranog izvora, niskonaponsko postrojenje za vlastitu potrošnju, tehnološka instrumentacija te sustav upravljanja i nadzora kotlom i pomoćnim sustavima.

VE Pometeno Brdo

Realizirali smo vjetroelektranu Pometeno Brdo kao vjetropark s 17 agregata najveće pojedinačne snage 2,5 MW zajedno s 14 društva KONČAR grupe.
Implementirali smo PROZA NET platformu koja je uspješno primijenjena za daljinsko upravljanje i nadzor vjetroelektrane te je kao integrirani sustav vođenja vjetroelektrane sukladan zahtjevima operatora sustava za ublažavanjem nepovoljnih karakteristika vjetroproizvodnje.
Sustav se temeljni na korištenju standardiziranih komunikacijskih protokola i aplikacijskih rješenja koje omogućuju koordinirano i optimalno upravljanje distribuiranim vjetroparkovima.
Primijenjeno rješenje omogućuje automatizirano izvještavanje o proizvodnji i raspoloživosti pojedinog agregata.
Dodatno, PROZA NET platforma omogućuje digitalizaciju procesa održavanja povezivanjem sa RTGo sustavom za potrebe optimizacije raspoloživosti rada cijelog sustava i povećavanjem ukupne proizvedene energije.