Veća iskoristivost infrastrukture uz optimiranje troškova

Rastuća populacija i kontinuirani razvoj industrije, skupa s težnjom k obnovljivoj „zelenoj“ energiji predstavljaju izazove za operatore prijenosnih mreža. Operatori prijenosnih mreža su, kao rezultat tih izazova, pod velikim pritiskom za izgradnju novih kao i produžavanju života postojećih transformatorskih stanica. Rješavamo izazove!


Elektroenergetika

Postrojenja i prijenosna mreža

Preferirani model od strane operatora prijenosnih sustava je model „ključ u ruke“. Sukladno tome specijalizirali smo se za isporuku „tailor-made“ rješenja.

Rješenja koje nudimo obuhvaćaju:

 • primarnu visokonaponsku opremu,
 • sekundarne sustave upravljanja i zaštite,
 • mjerenja,
 • telekomunikacije
 • vlastita programska rješenja za nadzor i upravljanje te dijagnostiku.

Značajni projekti

TS Vau Dejes, TS Koman i TS Fierza

U sklopu rekonstrukcije rasklopišta tri HE na sjeveru Albanije zamijenjen je veliki dio primarne opreme naponskih razina 220 i 110 kV, te izvršena ugradnja sklopnih SN blokova 10(20) kV. Specifičnost projekta jest i u činjenici da su rekonstrukcije rađene bez prekida isporuke električne energije, što je bio zahtjev investitora. Osim zamjene primarne opreme u potpunosti je zamijenjena i oprema upravljanja i zaštite, te je na svim objektima implementiran naš sustav upravljanja i nadzora (SCADA) ProzaNET s implementiranim IEC61850 standardom. Sustav je povezan s Albanskim NDC-om. Projekt je kompletiran zamjenom, odnosno dogradnjom, sustava pomoćnih pogona, te izgradnjom novih zgrada upravljanja za osoblje albanskog operatora prijenosnog sustava.

TS Ernestinovo i TS Žerjavinec

Izgradnja nove (TS Žerjavinec) i potpuna rekonstrukcija ratom uništene (TS Ernestinovo) 400 kV trafostanice, da sada su ključni projekti HEP-a od stvaranja RH do danas. Dodatno, rekonstrukcijom TS Ernestinovo, omogućena je i interkonekcija prijenosne mreže centralne i jugo-istočne Europe. S ponosom ističemo da smo u spomenutim projektima bili vodeća energetska kompanija.
Uspješno smo i u traženom roku odradili poslove projektiranja, nabavke i isporuke elektro-opreme, organizacije montažnih radova, te specijalistička ispitivanja kod puštanja u pogon.

TS Kutina

Izgradnja nove 110 kV transformatorske stanice u GIS izvedbi. Pored postojeće transformatorske stanice u AIS izvedbi, izgrađena je i u potpunosti opremljena zgrada s rasklopnim postrojenjem u GIS izvedbi vlastite proizvodnje. Osim primarnog dijela postrojenja i sustava pomoćnih pogona, isporučen je i pušten u pogon i cjelokupni sustav sekundarne opreme (upravljanje i zaštita, mjerenje, telekomunikacije i SCADA sustav ProzaNET s implementiranim IEC61850 standardom). Radovi su obavljeni bez prekida napajanja, osim u periodima prespajanja sa starog postrojenja na novo. Nakon puštanja u pogon u potpunosti je uklonjeno staro AIS postrojenje i uređen okoliš unutar TS.


Plinski transportni sustav

Cjelovita rješenja za podršku tehnološkim i tržišnim procesima

Isporučujemo cjelovita rješenja za podršku tehnološkim i tržišnim procesima koji se odvijaju u svim segmentima plinskog transportnog sustava. Isporučeni sustavi se integriraju u poslovno okruženje korisnika.

Sustavima lokalnog i daljinskog nadzora i vođenja obuhvaćene su sve komponente:

 • procesnih instrumenata,
 • mjernih sustava,
 • telemetrijskih jedinica,
 • komunikacijskih sustava
 • centara  lokalnog i daljinskog vođenja

u cilju prikupljanja, prijenosa i obrade procesnih podataka, na svim razinama sustava.

Implementiramo aplikacijska rješenja za kompleksne obrade procesnih podataka u realnom i proširenom realnom vremenu, kao što su različiti procesni proračuni, prognoze, simulacije, i dr.

U području potpore poslovnim procesima na tržištu plina isporučujemo rješenja koja podržavaju sve tržišne procese i koja su integrirana s ostalim sustavima unutar tvrtke (SCADA, sustav daljinskog očitavanja mjernih instrumenata, poslovni informacijski sustav, i dr.) i sustavima drugih sudionika na tržištu plina (voditelji bilančnih skupina, opskrbljivači, PSP, vanjski OTS, regulatorne agencije, ministarstva i dr.).

Sustavi za podršku poslovnim procesima na tržištu plina oblikovani su i prilagođeni prema zahtjevima konkretnih uloga pojedinih sudionika tržišta plina.

Sustavi koje implementiramo:

 • SCADA sustavi različitih konfiguracija, uključujući i sustave s centrima vođenja u redundantnoj konfiguraciji
 • Sustav posebnih funkcija za prognoziranje opterećenja, estimaciju stanja i dinamičku simulaciju u realnom vremenu plinskog transportnog sustava
 • Sustav daljinskog očitanja komercijalnih mjerila protoka plina, te procesnih kromatografa i analizatora za plin
 • Sustav za nadzor uređaja katodne zaštite
 • Opremanje objekata plinskog transportnog sustava uređajima instrumentacije, mjerenja i telemetrije
 • Sustavi za podršku poslovnim procesima na tržištu plina za OTS, VBS, opskrbljivače i OTP
 • Integracija različitih ICT sustava unutar poduzeća – sudionika na tržištu plina.

Značajni projekti

Sustav za daljinsko očitavanje komercijalnih mjerila

Sustav za daljinsko očitavanje komercijalnih mjerila omogućava tvrtki Plinacro kontinuirano očitavanje komercijalnih mjerila protoka plina, procesnih kromatografa i procesnih analizatora plina, te prijenos očitanih mjernih podataka u centralne baze podataka. Svrha sustava je osiguravanje potpunog i pouzdanog skupa mjernih podataka za podršku tržišnim poslovnim procesima.
Sustav omogućava izravno očitavanje svih vrsta procesnih mjernih uređaja. SCADA sustav dispečerima omogućava kontinuirani nadzor nad ispravnošću rada svih komercijalnih mjernih uređaja.
Sustav daljinskog očitavanja komercijalnih mjerila razmjenjuje podatke s ostalim informacijskim sustavima tvrtke Plinacro, a posebno sa SCADA i SUKAP sustavima.

Sustav za upravljanje kapacitetima – SUKAP

Sustav za upravljanje kapacitetima plinskog transportnog sustava - SUKAP - operatoru transportnog sustava u RH, tvrtki Plinacro, pruža informatičku podršku za izvođenje poslovnih procesa koji se odvijaju na tržištu plina. SUKAP omogućava internim i eksternim korisnicima sudjelovanje u svih poslovnim transakcijama koje se odvijaju na tržištu plina. SUKAP je integriran s različitim internim i eksternim informacijskim sustavima koji s njime razmjenjuju podatke iz domene tehnologije transporta plina i trgovanja transportnim kapacitetima.

Ugradnja daljinskih stanica u transportnom plinskom sustavu

U objektima plinskog transportnog sustava ugradili smo respektabilan broj daljinskih stanica u cilju prikupljanja procesnih signala i mjerenja, njihovu obradu i prijenos u lokalni ili daljinski centar vođenja, kao i izvršavanje različitih komandi iz nadređenog centra u tehnološkom postrojenju. Svaka daljinska stanica ima mogućnost komunikacijskog povezivanja s inteligentnim mjernim uređajima, kao što su korektori obujma plina, kromatografi, analizatori i sl. Za komunikaciju s nadređenim centrima vođenja implemeniramo različite komunikacijske protokole. Primijenjivana tehnička rješenja daljinskih stanica imaju sposobnost prilagođavanja konfiguracije i optimiranja troškova prema potrebama korisnika, kako po pitanju funkcionalnosti tako i po pitanju broja i vrsta procesnih signala i mjerenja.