Rekonstrukcija i modernizacija uređaja za pročišćivanje

18/12/2017

Končar-KET uspješno je završio rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Čakovca

Istekom 2017. godine, točnije 18.12.2017. Končar-KET, sektor Vodoprivrede, uspješno je završio rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Čakovca te ishodio pravomoćnu uporabnu dozvolu. Naručitelj radova su Međimurske vode d.o.o. dok su partneri na projektu Palir d.o.o. za građevinske radove te Hidroinženiring d.o.o. kao projektant tehnologije.

Vrijednost realiziranog ugovora je 48.232.607,73 kn koji je potpisan 29.08.2014. godine. Radovi su započeli 16.02.2015. godine, a ugovor je realiziran u skladu s FIDIC Yellow Book.

Smisao rekonstrukcije je povećanje učinkovitosti pročišćavanja na treći stupanj te cjelokupna modernizacija postojećih građevina i opreme kako bi se UPOV uskladio s EU Direktivom o pročišćavanju otpadnih voda 91/271/EC kao i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013). Kapacitet rekonstruiranog uređaja je 75.000ES.

Novo izgrađeni objekti:

  • anoksični bazeni i selektori dimenzija 39.70(duž.)x13.20(šir.)x7.51(dub.) u potpunosti ukopani u okolni teren, radnog volumena 2.440m3, u kojima se odvija biološki proces denitrifikacije otpadne vode bez prisutnosti kisika;
  • bazeni za aerobnu stabilizaciju mulja dimenzija 58.35(duž.)x21.80(šir.)x7.20m(dub.) ukopani u okolni teren 3.50m, radnog volumena 6.000m3, u kojima se odvija stabilizacija mulja izdvojenog iz procesa pročišćavanja otpadne vode;
  • polja za ozemljavanje mulja ukupne površine 21.480m2 na kojima se stabiliziran mulj uz posredstvo trstike i bakterija u substratu mineralizira odnosno organske tvari se iskorištavaju za rast biljaka;
  • objekt garaže s radionicama, skladištem i garderobama za djelatnike površine 520BRP, dimenzija 41.50×12.50m visine u sljemenu 6.80m;
  • pristupna prometnica u dužini od 416m s pripadnim parkiralištem.

Obnovljene su postojeće zgrade, hidrotehnički objekti i instalacije, vodovod, kanalizacija i tehnološki cjevovodi, izmješten ST plinovod uz granicu parcele, izgrađeni su ili zamijenjeni sistemi zaštite od požara, elektroinstalacije s elektroormarima, zamijenjen SN blok, ugrađen novi energetski transformator 1000kVA, zamijenjena cjelokupna rasvjeta u LED, strukturno kabliranje, interne prometnice i parkirališta, uređen je okoliš. Instalirana je nova SCADA ProzaNET® te je implementiran i RTC (Real Time Controls) sustav praćenja biološkog procesa pročišćavanja u realnom vremenu (prvi takav u RH, Hach®).

Tjekom rekonstrukcije UPOV-a nije bilo prekida rada procesa pročišćavanja. Izlazni parametri pročišćene vode redovito su kontrolirani od strane nezavisnog akreditiranog laboratorija te su u okvirima dozvoljenih granica propisanih Pravilnikom unatoč višestruko zagađenijoj otpadnoj vodi na ulazu u proces (opterećenje i do 103.000ES-a). Provedenim analizama parametara procesa tijekom probnog rada dokazano je funkcioniranje uređaja te je ishođena Uporabna dozvola.

Uspješnom rekonstrukcijom, sektor Vodoprivrede je dokazao da raspolaže kadrom sposobnim za realizaciju zahtjevnih tehnoloških projekata u zadanim rokovima, ugovorenoj cijeni i traženoj kvaliteti te je time postavio oslonac širenju KET-a u smjeru najavljenih investicija u RH koje su planirane u iznosima od nekoliko desetaka milijardi kuna što je, bez razmatranja investicija u regiji, veliki potencijal.