Rješenja za potrebe konzuma na autocestama i drugim infrastrukturnim objektima

Izvodimo radove isporuke, montaže, ispitivanja i puštanja u pogon:

• energetskih transformatora naponskog nivoa 110 kV (110/20(10) kV, 20 MVA)
• 110 kV GIS postrojenja renomiranih proizvođača (Končar, Siemens,..)
• postrojenja 20(10) kV
• 20 kV postrojenja za kompenzaciju jalove snage (Petersenova prigušnica s kontinuiranom promjenom induktiviteta)
• sustava pomoćnih napajanja (AC i DC)
• svih sustava nadzora, upravljanja, mjerenja i signalizacije.


Transformatorske stanice uz infrastrukturne objekte i magistralne puteve

Osiguravanje konzuma

Transformatorske stanice za potrebe opskrbe šireg područja kao i za potrebe konzuma na autocestama.

Značajni projekti

TS 110/20(10) kV Donji Andrijevci

TS 110/20(10) kV Donji Andrijevci locirana je sjeverno od ceste Donji Andrijevci – Čajkovci i priključena u mrežu prijenosa preko DV 110 kV Donji Andrijevci - Slavonski Brod i DV 110 kV Donji Andrijevci - Đakovo. Spomenuti dalekovodi su sa dva sustava. Predviđen je slobodan prostor za mogućnost dogradnje još dvaju DV polja 110 kV.

U TS 110/20(10) kV Donji Andrijevci u postrojenju 20 kV je izvedeno 11 vodnih polja 20 kV: dva vodna polja 20 kV za priključak trafostanica 20/0,4 kV duž trase autoceste, šest vodnih polja 20 kV za priključak trafostanica 20/0,4 kV Hrvatske elektroprivrede, te tri rezerve.

Postrojenje 110 kV je u poluvisokoj izvedbi. Visokonaponski aparati i energetski transformatori smješteni su na otvorenom prostoru uređenog platoa, dok je pripadna sekundarna oprema smještena u relejnim kućicama. Postrojenja je izvedeno sa dva sabirnička sustava.
Sabirnice 110 kV izvesti će se sa dva sustava glavnih sabirnica (W1 + W2), u rasponu od sedam polja, Al/Če užetom 450 mm2.

Energetski transformatori 110/20 kV su snage 20 MVA svaki, s regulacijom napona pod teretom, konstrukcije sa sniženim gubicima, u izvedbi s izvedenim krajevima X i C tercijara, grupe spoja YNd5, prijenosnog omjera 11010x1,5%/21(10,5) kV. Zvjezdište 110 kV strane transformatora je direktno uzemljeno.

Priključak energetskih transformatora na SN rasklopno postrojenje izvedeno je kabelski, a na visokonaponsko postrojenje zračnim priključkom korištenjem Al užadi.

Uzemljenje nul točke zvjezdišta 110 kV strane transformatora izvedeno je bez zemnospojnika, ali s mogućnošću odvajanja spoja nul točke.

Zvjezdište sekundarne mreže uzemljeno je preko transformatora za formiranje neutralne točke 10(20) kV i regulacijske kompenzacijske prigušnice za ograničenje struja dozemnog kratkog spoja za svaki transformator.

Na platou postrojenja 110 kV izgrađene su dvije relejne kućice veličine 12,1 x 7,1 m , u koje je između ostalog ugrađena oprema sekundarnog sustava. Takvim smještajem smanjuje se potreba za signalnim kabelima, a većina funkcionalnih veza se izvela optičkom infrastrukturom koja je otporna na elektromagnetske smetnje.

AC ZAGREB-SISAK dionica Jakuševec-V. Gorica jug, TRAFOSTANICE 10(20)/0,4 kV

Transformatorska stanica oznake TS 10(20)/0,4 kV 1x400 kVA oznake 5293 HAC Jakuševec je izgrađena kao samostojeći objekt uz autocestu Zagreb-Lipovac u blizini čvora Buzin. U sklopu TS se nalazi 1 transformator, prostorija SN i NN razvoda.

TS 110/20(10) kV Ploče

Transformatorska stanica 110/20(10) kV Ploče (2x20 MVA) izgrađena je za potrebe opskrbe šireg područja grada Ploče (do sada postignuto vršno opterećenje od 12 MW), novog terminala u luci Ploče (očekuje se ukupno vršno opterećenje Luke od oko 11,5 MW) te za potrebe konzuma na autocesti Zagreb - Split – Dubrovnik, dionica Dugopolje – Ploče te na budućoj dionici Ploče – Opuzen (na kojoj se predviđa izgraditi čak 7 tunela).

Transformatorska stanica TS 110/20(10) kV Ploče sastoji se od zgrade i vanjskog platoa s prometnicama, temeljima i opremom energetskih transformatora. U zgradi su smještena postrojenja visokog i srednjeg napona, oprema pomoćnih pogona, te uređaji za nadzor, vođenje i komunikacije.

Energetsko postrojenje transformatorske stanice čine slijedeće tehničko-tehnološke cjeline:
postrojenje 110 kV u oklopljenoj izvedbi izolirano plinom SF6 (GIS), postrojenje 20(10) kV s limom oklopljenim sklopnim blokovima i zračnom izolacijom, postrojenje 20(10) kV za kompenzaciju jalove snage, pomoćni pogoni razvoda i transformacije napona 0.4 kV,50 Hz, uređaji za proizvodnju i razvod pomoćnog istosmjernog napona 110 V DC, ostali uređaji sustava vođenja i nadzora, i komunikacija.

Postrojenje 110 kV je metalom oklopljeno plinom SF6 izolirano postrojenje s jednostrukim uzdužno sekcioniranim sabirnicama, s tri dalekovodna i dva transformatorska polja.

Priključak dalekovoda i transformatora na postrojenje je kabelima sa izolacijom iz umreženog polietilena i silikonskim kabelskim završecima.

Transformatori T1 i T2 ugrađeni se u otvorene boksove uz zgradu. Transformatorske jedinice su nazivne snage 20 MVA. Transformatori su predviđeni za regulaciju napona pod teretom, te mogućnošću prespajanja (10,5-21,0 kV) u beznaponskom stanju.

Postrojenje srednjeg napona je sa metalom oklopljenim prefabriciranim sklopnim blokovima za najviši pogonski napon 24 kV. Sabirnice su jednostruke, izolirane uzdužno sekcionirane.

Upravljanje i nadzor 110 kV postrojenja se obavlja daljinski iz dispečerskog centra Prijenosnog područja Split, a upravljanje i nadzor 20 kV postrojenja iz CUP Ploče, odnosno dispečerskog centra Elektrodalmacije Split.